AADD()    Dodaje nowy element na końcu tablicy
 ABS()     Podaje wartość bezwzględną wyrażenia numerycznego
 ACHOICE()   Wykonuje "wyskakujące" menu
 ACLONE()   Powiela zagnieżdżone lub wielowymiarowe tablice
 ACOPY()    Kopiuje elementy z jednej tablicy do drugiej
 ADEL()    Kasuje element tablicy
 ADIR()*    Wypełnia serię tablic informacjami z katalogu
 AEVAL()    Wykonuje blok kodu dla każdego elementu tablicy
 AFIELDS()*  Wypełnia tablicę strukturą aktualnej dazy danych
 AFILL()    Wypełnia tablicę określoną wartością
 AINS()    Wprowadza pusty element (NIL) do tablicy
 ALERT()    Wyświetla proste okienko dialogowe              Ω
 ALIAS()    Zwraca nazwę alternatywną określonego obszaru roboczego
 ALLTRIM()   Usuwa początkowe i końcowe spacje z ciągu znaków
 ALTD()    Wywołuje program Clipper Debugger               Σ
 ARRAY()    Tworzy i inicjuje tablicę określonej długości
 ASC()     Zamienia znak na jego wartość w kodzie ASCII
 ASCAN()    Szuka w tablicy wartości lub aż blok zwróci .T.
 ASIZE()    Zwiększa lub zmniejsza tablicę
 ASORT()    Sortuje tablicę
 AT()     Zwraca pozycję podciągu w ciągu znaków
 ATAIL()    Zwraca element tablicy o najwyższym numerze          Ω
 BIN2I()    Zamienia tekst z postaci binarnej na numeryczną
 BIN2L()    Zamienia tekst z postaci binarnej na numeryczną
 BIN2W()    Zamienia tekst z postaci binarnej na numeryczną
 BOF()     Określa czy osiagnięto początek zbioru
 BREAK()    Rozgałęzienie konstrukcji BEGIN SEQUENCE...END        Ω
 BROWSE()   Przegląda rekordy w oknie
 CDOW()    Zamienia datę na nazwę dnia tygodnia
 CHR()     Zamienia kod ASCII na odpowiadający mu znak
 CMONTH()   Zamienia datę na nazwę miesiąca
 COL()     Podaje kolumnę, w której znajduje się kursor
 CTOD()    Zamienia datę z postaci znakowej na typ daty
 CURDIR()   Zwraca aktualny katalog DOS'u
 DATE()    Zwraca systemową datę
 DAY()     Zwraca numer dnia w miesiącu
 DBAPPEND()  Dodaje nowy wiersz                      Ω
 DBCLEARFIL() Odwołuje warunek filtru                    Ω
 DBCLEARIND() Zamyka indeksy w aktualnym obszarze roboczym         Ω
 DBCLEARREL() Odwołuje aktywne powiązania                  Ω
 DBCLOSEALL() Zwalnia wszystkie zajęte obszary robocze           Ω
 DBCLOSEAREA() Zwalnia obszar roboczy                    Ω
 DBCOMMIT()  Wykonuje zaległe aktualizacje                 Ω
 DBCOMMITALL() Zapisuje zaległe aktualizacje wszystkich obszarów roboczych  Ω
 DBCREATE()  Tworzy zbiór danych na podstawie tablicy struktury
 DBCREATEIND() Tworzy zbiór indeksowy                    Ω
 DBDELETE()  Zaznacza wiersz do usunięcia                 Ω
 DBEDIT()*   Przegląda bazę danych w formie tablicy
 DBEVAL()   Wykonuje blok komend dla każdego odpowiadającego rekordu
 DBF()*    Zwraca nazwę alternatywną
 DBFILTER()  Zwraca aktywne wyrażenie filtrujące jako ciąg znaków
 DBGOBOTTOM() Przechodzi do wiersza logicznie ostatniego          Ω
 DBGOTO()   Przechodzi do wiersza o wskazanym numerze           Ω
 DBGOTOP()   Przechodzi do logicznie pierwszego wiersza          Ω
 DBRECALL()  Przywraca wiersz zaznaczony do usunięcia           Ω
 DBREINDEX()  Odtwarza indeksy w aktualnym polu roboczym.          Ω
 DBRELATION() Zwraca wyrażenie łączące wskazanej relacji
 DBRSELECT()  Zwraca numer obszaru roboczego docelowego połączenia
 DBSEEK()   Przechodzi do wiersza o wskazanej wartości klucza       Ω
 DBSELECTAR() Zmienia aktualny obszar roboczy                Ω
 DBSETDRIVER() Zwraca/ustawia nazwę domyślnego programu obsługi bazy danych Ω
 DBSETFILTER() Ustawia warunek filtru                    Ω
 DBSETINDEX() Otwiera zbiór indeksowy                    Ω
 DBSETORDER() Ustawia kolejność sterowania                 Ω
 DBSETRELAT() Wiąże dwa obszary robocze                   Ω
 DBSKIP()   Przesuwa wskaźnik względem aktualnego wiersza         Ω
 DBSTRUCT()  Tworzy tablicę zawierającą strukturę zbioru bazy danych    Σ
 DBUNLOCK()  Usuwa wszystkie blokady aktualnego obszaru roboczego     Ω
 DBUNLOCKALL() Usuwa wszystkie blokady z wszystkich obszarów roboczych    Ω
 DBUSEAREA()  Otwiera zbiór bazy danych w obszarze roboczym         Ω
 DELETED()   Zwraca stan usunięcia aktualnego rekordu
 DESCEND()   Tworzy wartość klucza indeksowego w porządku malejącym
 DEVOUT()   Zapisuje wartości w aktualnym urządzeniu           Ω
 DEVPOS()   Przesuwa kursor lub głowicę drukarki na nową pozycję     Ω
 DIRECTORY()  Tworzy tablicę informacyjną o katalogach i zbiorach      Σ
 DISKSPACE()  Zwraca ilość miejsca dostępną na wskazanym dysku
 DISPBEGIN()  Rozpoczyna buforowanie wyjścia na ekran            Ω
 DISPBOX()   Wyświetla ramkę na ekranie                  Ω
 DISPEND()   Aktualizuje buforowane wyjście na ekran            Ω
 DISPOUT()   Zapisuje wartości na ekranie                 Ω
 DOSERROR()  Zwraca numer ostatniego błędu DOS               Σ
 DOW()     Zamienia datę na numer dnia tygodnia
 DTOC()    Zamienia datę na ciąg znaków
 DTOS()    Zamienia datę na ciąg znaków postaci rrrrmmdd
 EMPTY()    Określa czy wynik wyrażenia jest pusty
 EOF()     Określa, czy osiągnięto koniec zbioru
 ERRORBLOCK() Przesyła blok kodu uruchamiany po wystąpieniu błędu wykonania
 ERRORLEVEL() Ustawia kod zwracany przez program
 EVAL()    Wykonuje blok kodu
 EXP()     Oblicza e do potęgi x (e**x)
 FCLOSE()   Zamyka otwarty zbiór binarny i zapisuje bufory DOSu na dysk
 FCOUNT()   Podaje liczbę pól w aktualnym zbiorze (.dbf)
 FCREATE()   Tworzy i otwiera do zapisu zbiór binarny
 FERASE()   Usuwa zbiór z dysku
 FERROR()   Sprawdza błąd po operacji na zbiorze binarnym
 FIELD()    Podaje nazwę pola z aktualnego zbioru danych (.dbf)
 FIELDBLOCK() Zwraca blok kodu wejścia-wyjścia dla danego pola       Ω
 FIELDGET()  Odzyskuje wartości na podstawie kolejności pola        Ω
 FIELDPOS()  Zwraca pozycję pola w obszarze roboczym            Ω
 FIELDPUT()  Wpisuje wartość w polu określonym przez jego pozycję     Ω
 FIELDWBLOCK() Zwraca blok wejścia-wyjścia dla pola             Ω
 FILE()    Określa czy istnieje zbiór na ścieżce Clippera
 FKLABEL()*  Podaje nazwę klawisza funkcyjnego
 FKMAX()*   Podaje liczbę klawiszy funkcyjnych jako stałą
 FLOCK()    Blokuje otwarty w trybie podzielnym zbiór danych
 FOPEN()    Otwiera zbiór binarny
 FOUND()    Określa czy poprzednia operacja szukania powiodła się
 FREAD()    Wczytuje znaki ze zbioru binarnego na zmienną
 FREADSTR()  Wczytuje znaki ze zbioru binarnego
 FRENAME()   Zmienia nazwę zbioru
 FSEEK()    Ustawia wskaźnik zbioru binarnego na nowej pozycji
 FWRITE()   Zapisuje do otwartego zbioru binarnego
 GETACTIVE()  Zwraca aktualnie aktywny obiekt wprowadzania         Ω
 GETENV()   Zwraca zawartość zmiennej DOSu
 HARDCR()   Zamienia "miękkie" znaki przejścia do nowej linii na "twarde"
 HEADER()   Podaje długość nagłówka otwartej bazy danych
 IIF()     Zwraca wynik wyrażenia w zależności od warunku
 INDEXEXT()  Zwraca domniemane rozszerzenie nazwy zbioru indeksowego
 INDEXKEY()  Zwraca wyrażenie kluczowe określonego indeksu
 INDEXORD()  Zwraca pozycję indeksu sterującego na liście
 INKEY()    Pobiera znak z bufora klawiatury
 INT()     Zamienia wartość numeryczną na liczbę całkowitą
 ISALPHA()   Określa, czy skrajny lewy znak ciągu jest literą
 ISCOLOR()   Określa, czy aktualny komputer może pracować w kolorze
 ISDIGIT()   Określa, czy skrajny lewy znak ciągu jest cyfrą
 ISLOWER()   Określa czy lewy skrajny znak jest małą literą
 ISPRINTER()  Określa czy LPT1 jest gotowa
 ISUPPER()   Określa czy lewy skrajny znak jest małą literą
 I2BIN()    Zamienia liczbę Clipperowską na 16-bitową liczbę całkowitą
 LASTKEY()   Zwraca wartość INKEY() ostatniego klawisza pobranego z bufora
 LASTREC()   Określa liczbę rekordów w aktualnym zbiorze (.dbf)
 LEFT()    Zwraca podciąg zaczynając od lewej strony           Σ
 LEN()     Zwraca długość ciągu znaków lub liczbę elementów w tablicy
 LOG()     Oblicza logarytm naturalny z danej liczby
 LOWER()    Zamienia duże litery na małe
 LTRIM()    Usuwa wiodące puste znaki z ciągu znaków
 LUPDATE()   Zwraca datę ostatniej modyfikacji zbioru .dbf
 L2BIN()    Zamienia liczbę Clipperowską na 32-bitową liczbę całkowitą
 MAX()     Zwraca większą z dwóch liczb lub dat
 MAXCOL()   Określa maksymalną kolumnę widzianą na ekranie
 MAXROW()   Określa maksymalny wiersz widziany na ekranie
 MEMOEDIT()  Wyświetla lub poprawia ciąg znaków oraz pole memo
 MEMOLINE()  Pobiera linię tekstu z ciągu znaków lub pola memo
 MEMOREAD()  Zwraca zawartość zbioru dyskowego jako ciąg znaków
 MEMORY()   Określa ilość dostępnej wolnej pamięci
 MEMOTRAN()  Zamienia znak końca linii w ciągu znaków
 MEMOWRIT()  Zapisuje ciąg znaków lub pole memo do zbioru dyskowego
 MEMVARBLOCK() Zwraca blok kodu wejścia-wyjścia dla zmiennej pamięci     Ω
 MIN()     Zwraca mniejszą z dwóch wartości numerycznych lub dat
 MLCOUNT()   Zlicza wiersze w ciągu znaków lub polu memo
 MLCTOPOS()  Zwraca pozycję bajtu zgodnie z numerem wiersza i kolumny   Ω
 MLPOS()    Określa pozycję wiersza w ciągu znaków lub w polu memo
 MOD()*    Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb wg dBASE III PLUS
 MONTH()    Przekształca wartość daty na numer miesiąca
 MPOSTOLC()  Zwraca numer wiersza i kolumny zgodnie z pozycją bajtu    Ω
 NETERR()   Określa powodzenie polecenia dotyczącego sieci        Σ
 NETNAME()   Zwraca identyfikator aktualnej stacji roboczej
 NEXTKEY()   Odczytuje klawisz oczekujący w buforze klawiatury
 NOSNOW()   Przełącza zabezpieczenie przed śnieżeniem           Ω
 OS()     Zwraca nazwę systemu operacyjnego
 OUTERR()   Wpisuje wartość do standardowego urządzenia obsługi błędów  Ω
 OUTSTD()   Wpisuje listę wartości do urządzenia wyjściowego       Ω
 PAD()     Uzupełnia znak, datę lub liczbę wypełniającymi znakami
 PCOL()    Zwraca aktualną pozycję kolumny na drukarce
 PCOUNT()   Określa pozycję ostatnio przekazanego aktualnego parametru
 PROCLINE()  Zwraca numer linii źródłowej aktualnej lub poprzedniej aktyw.
 PROCNAME()  Zwraca nazwę akt. lub poprz. procedury lub funkcji użytkownika
 PROW()    Zwraca aktualną pozycję wiersza na drukarce
 QOUT()    Wyświetla listę wyrażeń na konsoli
 RAT()     Zwraca pozycję ostatniego wystąpienia podciągu
 READEXIT()  Przełącza możliwość wyjścia z READ klawiszami strzałek
 READINSERT() Przełącza aktualny tryb rozsuwania dla READ i MEMOEDIT()
 READKEY()*  Określa jaki klawisz był użyty do zakończenia READ
 READMODAL()  Uaktywnia tryb pełnoekranowej edycji dla tablicy GetList
 READVAR()   Zwraca nazwę zmiennej aktualnego GET/MENU
 RECCOUNT()*  Określa liczbę rekordów w aktualnym zbiorze bazy danych
 RECNO()    Zwraca numer rekordu w określonym obszarze roboczym
 RECSIZE()   Określa długość rekordu w zbiorze bazy danych
 REPLICATE()  Zwraca ciąg powtórzony określoną liczbę razy
 RESTSCREEN() Wyświetla fragment zachowanego ekranu w określonym położeniu
 RIGHT()    Zwraca podciąg zaczynający się od prawej strony        Σ
 RLOCK()    Blokuje aktualny rekord w aktywnym obszarze roboczym
 ROUND()    Zwraca wartość numeryczną zaokrągloną do określonej długości
 ROW()     Zwraca pozycję wiersza ekranu, w którym stoi kursor
 RTRIM()    Usuwa końcowe spacje z ciągu znaków
 SAVESCREEN() Zachowuje wycinek ekranu do późniejszego użycia
 SCROLL()   Przesuwa obszar ekranu w górę lub w dół            Σ
 SECONDS()   Podaje liczbę sekund, które upłynęły od północy
 SELECT()   Określa numer obszaru roboczego podanego aliasu
 SET()     Sprawdza lub zmienia status systemu              Σ
 SETBLINK()  Przełącza znaczenie gwiazdki (*) w SETCOLOR()         Ω
 SETCANCEL()  Przełącza Alt-C jako klawisz kończący program
 SETCOLOR()  Zwraca aktualny kolor i ewentualnie ustawia nowy
 SETCURSOR()  Ustawia kształt kursora
 SETKEY()   Przypisuje blok akcji do klawisza
 SETMODE()   Wyświetla zgodnie z podaną liczbą wierszy i kolumn      Ω
 SETPOS()   Przesuwa kursor do nowego położenia
 SETPRC()   Ustawia wartości PROW() i PCOL()
 SOUNDEX()   Zamienia ciąg znaków na formę wg wymowy angielskiej
 SPACE()    Zwraca ciąg spacji
 SQRT()    Zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby dodatniej
 STR()     Zamienia wyrażenie numeryczne na ciąg znaków
 STRTRAN()   Szuka i zamienia znaki wewnątrz ciągu znaków lub pola memo
 STUFF()    Kasuje i wstawia znaki w ciągu
 SUBSTR()   Pobiera podciąg z ciągu znaków
 TIME()    Zwraca czas systemowy
 TONE()    Wydaje dźwięk o określonej częstotliwości
 TRANSFORM()  Zamienia dowolną wartość na sformatowany ciąg znaków
 TYPE()    Określa typ wyrażenia
 UPDATED()   Określa czy jakiś GET był zmieniony podczas READ
 UPPER()    Zamienia małe litery na duże
 USED()    Określa czy jest otwarty zbiór danych
 VAL()     Zamienia liczbę zapisaną znakowo na typ numeryczny
 VALTYPE()   Określa typ danych zwracanych przez wyrażenie
 VERSION()   Zwraca wersję Clippera
 WORD()*    Zamienia numeryczne parametry CALL z podwójnej precyzji na całk.
 YEAR()    Zamienia datę na wartość numeryczną roku