?|??          Wyświetla na konsoli wartości wskazanych wyrażeń
 @...BOX         Rysuje ramkę na ekranie
 @...CLEAR        Czyści prostokątny fragment ekranu
 @...GET         Tworzy i wyświetla nowy obiekt wprowadzania danych Σ
 @...PROMPT       Określa pozycje menu i odpowiadające im komunikaty Σ
 @...SAY         Wysyła dane na ekran lub drukarkę
 @...TO         Rysuje pojedynczą lub podwójną ramkę
 ACCEPT         Przypisuje do zmiennej dane wprowadzone z klawiatury
 APPEND BLANK      Dodaje nowy wiersz do aktualnego zbioru danych
 APPEND FROM       Przepisuje wiersze ze zbioru typu (.dbf) lub ASCII
 AVERAGE         Uśrednia wyrażenia numeryczne
 CALL*          Wywołuje procedurę napisaną w języku C lub Assembler
 CANCEL*         Kończy działanie programu
 CLEAR ALL*       Zamyka zbiory i zwalnia zmienne publiczne i prywatne
 CLEAR GETS       Zwalnia obiekty GET z aktualnej tablicy GetList
 CLEAR MEMORY      Zwalnia wszystkie zmienne prywatne i publiczne
 CLEAR SCREEN      Czyści ekran i sprowadza kursor do punktu odniesienia
 CLEAR TYPEAHEAD     Opróżnia bufor klawiatury
 CLOSE          Zamyka określoną grupę zbiorów
 COMMIT         Zapisuje na dysku stałym wszystkie otwarte zbiory
 CONTINUE        Wznawia aktywny rozkaz LOCATE
 COPY FILE        Kopiuje zbiór do nowego zbioru
 COPY STRUCTURE     Kopiuje strukturę aktualnego zbioru danych (.dbf)
 COPY STRUCTURE EXTENDED Kopiuje definicje pól do zbioru (.dbf)
 COPY TO         Kopiuje wiersze do nowego zbioru (.dbf) lub ASCII
 COUNT          Zlicza wiersze, przypisując wynik do zmiennej
 CREATE         Tworzy pusty zbiór do przedstawienia struktury zbioru danych
 CREATE FROM       Tworzy nowy zbiór danych na podstawie struktury
 DELETE         Zaznacza wiersze do usunięcia
 DELETE FILE       Usuwa zbiór z dysku
 DIR*          Wyświetla spis zbiorów ze wskazanego katalogu
 DISPLAY         Wyświetla wiersz na konsoli
 EJECT          Przesuwa głowicę drukarki do początku nowej strony
 ERASE          Usuwa zbiór z dysku
 FIND*          Poszukuje w zbiorze indeksowym podanego klucza
 GO           Przesuwa wskaźnik wiersza do wybranego położenia
 INDEX          Tworzy zbiór indeksowy
 INPUT          Wprowadza do zmiennej obliczoną wartość wyrażenia  Σ
 JOIN          Tworzy nowy zbiór danych łącząc dwa obszary robocze
 KEYBOARD        Wysyła ciąg znaków do bufora klawiatury
 LABEL FORM       Wyświetla etykietę na konsoli            Σ
 LIST          Wyświetla wiersze na konsoli
 LOCATE         Szuka wiersza spełniającego podany warunek
 MENU TO         Uruchamia menu określone rozkazami @...PROMPT
 NOTE*          Wstawia do zbioru programowego wiersz komentarza
 PACK          Usuwa ze zbioru danych zaznaczone wiersze
 QUIT          Kończy działanie programu
 READ          Uaktywnia tryb pełnoekranowej edycji obiektów GET
 RECALL         Odzyskuje wiersze zaznaczone do usunięcia
 REINDEX         Odbudowuje otwarte indeksy
 RELEASE         Kasuje zmienne prywatne i publiczne
 RENAME         Zmienia nazwę zbioru
 REPLACE         Przypisuje polom nowe wartości
 REPORT FORM       Wysyła raport na konsolę              Σ
 RESTORE         Odzyskuje zmienne ze zbioru zmiennych (.mem)
 RESTORE SCREEN*     Wyświetla zapamiętany ekran
 RUN           Wykonuje komendę lub program systemu DOS
 SAVE          Zapamiętuje zmienne do zbioru zmiennych (.mem)
 SAVE SCREEN*      Zapisuje aktualny ekran w buforze lub w zmiennej
 SEEK          Poszukuje w zbiorze indeksowym podanego klucza
 SELECT         Zmienia aktualny obszar roboczy
 SET ALTERNATE      Powtarza wyjście z konsoli do zbioru tekstowego   Σ
 SET BELL        Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy
 SET CENTURY       Włącza lub wyłącza wyświetlanie cyfr wieku
 SET COLOR*       Definiuje kolory ekranu
 SET CONFIRM       Stosowanie klawisza potwierdzenia dla zakończenia GET
 SET CONSOLE       Przełącza wyświetlanie konsoli na ekranie
 SET CURSOR       Przełącza ukazywanie się kursora na ekranie
 SET DATE        Ustawia format daty
 SET DECIMALS      Ustawia liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych
 SET DEFAULT       Ustawia domyślny dysk i katalog
 SET DELETED       Przełącza odfiltrowywanie usuniętych wierszy
 SET DELIMITERS     Określa ogranicznik zmiennej GET
 SET DEVICE       Kieruje polecenia @...SAY na ekran lub drukarkę
 SET EPOCH        Steruje interpretacją daty bez podanych cyfr wieku
 SET ESCAPE       Przełącza stosowanie klawisza Esc do wyjścia z READ
 SET EXACT*       Przełącza dokładność porównywania ciągów znaków
 SET EXCLUSIVE*     Ustala podzielny lub wyłączny tryb otwierania zbiorów
 SET FILTER       Ukrywa wiersze nie spełniające zadanego warunku
 SET FIXED        Przełącza ustawienie liczby miejsc dziesiętnych
 SET FORMAT*       Uaktywnia format podczas wykonywania polecenia READ
 SET FUNCTION      Przypisuje ciąg znaków do klawisza funkcyjnego
 SET INDEX        Otwiera zbiory indeksowe
 SET INTENSITY      Przełącza wyróżniające wyświetlanie GET i PROMPT
 SET KEY         Przypisuje wywołanie procedury do wskazanego klawisza
 SET MARGIN       Ustawia margines dla wszystkich wyjść na drukarkę
 SET MESSAGE       Określa rząd ekranu dla komunikatów @...PROMPT
 SET ORDER        Zmienia indeks sterujący
 SET PATH        Określa ścieżki do poszukiwania zbiorów
 SET PRINTER       Przełącza wyjście na drukarkę            Σ
 SET PROCEDURE*     Kompiluje procedury i funkcje do zbioru (.obj)
 SET RELATION      Wiąże dwa obszary robocze
 SET SCOREBOARD     Przełącza wyświetlanie komunikatów READ i MEMOEDIT()
 SET SOFTSEEK      Przełącza sposób przeszukiwania indeksu
 SET TYPEAHEAD      Ustawia wymiar bufora klawiatury          Σ
 SET UNIQUE*       Przełącza włączanie do indeksu powtarzalnych kluczy
 SET WRAP        Przełącza przenoszenie podświetlenia w menu
 SKIP          Przesuwa wskaźnik wiersza do nowego położenia
 SORT          Kopiuje zbiór danych porządkując jego wiersze
 STORE*         Przypisuje wartość do jednej lub więcej zmiennych
 SUM           Przypisuje zmiennym wartości sum wyrażeń numerycznych
 TEXT*          Wyświetla literałowy blok tekstu
 TOTAL          Podsumowuje wiersze do zbioru (.dbf)
 TYPE          Wyświetla zawartość zbioru tekstowego
 UNLOCK         Znosi zakaz dostępu do zbiorów lub wierszy
 UPDATE         Aktualizuje zbiór danych według innego zbioru danych
 USE           Otwiera zbiór danych (.dbf) i zbiory z nim związane Σ
 WAIT*          Zawiesza wykonywanie programu do naciśnięcia klawisza
 ZAP           Usuwa wszystkie wiersze z aktualnego zbioru danych