Słowa zastrzeżone i nazwy funkcji
--------------------------------------------------------------------------------
 IF    | ABS  DATE   EXP    INT   MONTH   ROW   TIME
 ELSE   | ASC  DAY   FCOUNT   LASTREC PCOL    RTRIM  TRANSFORM
 ELSEIF  | AT   DELETED FIELDNAME LEN   PCOUNT   SECONDS TRIM
 ENDIF   | BOF  DEVPOS  FILE    LOCK  PROW    SELECT  TYPE
 WHILE   | CDOW  DOW   FLOCK   LOG   RECCOUNT  SETPOS  UPPER
 ENDCASE  | CHR  DTOC   FOUND   LOWER  RECNO   SPACE  VAL
 ENDDO   | CMONTH DTOS   IF     LTRIM  REPLICATE SQRT   VALTYPE
 FUNCTION | COL  EMPTY  IIF    MAX   RLOCK   STR   WORD
 PROCEDURE | CTOD  EOF   INKEY   MIN   ROUND   SUBSTR  YEAR
--------------------------------------------------------------------------------
 . Uwagi

 ■ Słów zastrzeżonych nie można stosować jako nazw zmiennych,
  procedur ani funkcji użytkownika.

 ■ Funkcje zastrzeżone są wbudowane do kompilatora, nie można ich
  więc przedefiniowywać w programach użytkowych.

 ■ Skróty słów zastrzeżonych do czterech lub więcej znaków
  również są zastrzeżone.

  Wszystkie identyfikatory zaczynające się od jednego lub więcej
  znaków podkreślenia (_) są identyfikatorami systemowymi, a więc
  również nie można ich stosować.

---------------------------------------------------------------------------------